Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Audiofriends

1        Algemeen
1.1        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De verkoper of Audiofriends: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert.  
De consument: De contractuele wederpartij van de verkoper, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst, waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop (artikel 7:5 BW) is.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de verkoper persoonlijk gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: kalenderdag
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de verkoper de mogelijkheid biedt om informatie die aan hem/ haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en onveranderde reproductie van het opgeslagene mogelijk maakt.
1.2        Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de consument.

2        Identiteit van de verkoper
Fred E. Buist, handelend onder de naam Audiofriends, gevestigd te
Zwanenkamp 48, 3607 RD, Maarssen.
Geen bezoekadres / afhalen. Voorraad ligt elders.

telefoon: +31-346-579753 (E-mail wordt bij ons vóór telefoon behandeld.)  
e-mailadres: info@audiofriends.nl  
KvK-nummer: 30240174
BTW-identificatienummer: NL001961839B44

3        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de verkoper, op alle overeenkomsten op afstand die de verkoper sluit en op alle overeenkomsten op afstand die hiervan het gevolg kunnen zijn.
3.2.        Met het doen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden.
3.3         Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze worden op verzoek gratis per mail toegezonden.

4        Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
4.1        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de consument aan Audiofriends gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Audiofriends uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
4.2        In geval Audiofriends gebruik maakt van afbeeldingen betreft het een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Als het aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt Audiofriends dit uitdrukkelijk in het aanbod.
4.3        Audiofriends doet het aanbod vergezeld gaan van zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten kleven aan de aanvaarding van het aanbod. Dat betreft in het bijzonder:
- de identiteit van Audiofriends: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
- de belangrijkste kenmerken van de zaak;
- de prijs inclusief belastingen;
- de kosten van verzending voor zover van toepassing;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
4.4        Een overeenkomst komt tot stand op het moment van het accepteren van een bestelling door Audiofriends.
4.5        Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Audiofriends onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5        Retourzendingen
5.1        Bij aankoop van producten heeft de consument het recht de artikelen binnen 14  dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te retourneren. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.
5.2        Wanneer de goederen in ongeschonden en ongebruikte staat bij Audiofriends worden afgeleverd, zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen worden terugbetaald.
5.3        De regel onder 5.1. geldt niet voor artikelen die specifiek voor de consument zijn gemaakt, c.q. speciaal voor hem bij een derde zijn besteld.

6.         Prijs
Audiofriends is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst.

7        Betalingsvoorwaarden
Bestelde goederen dienen bij vooruitbetaling te worden betaald.
De aankoop mag per bankoverschrijving alleen zo voldaan worden dat er geen extra transactiekosten zijn voor de bank van Audiofriends.

8        Levering en uitvoering
8.1        Audiofriends zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
8.2        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Audiofriends kenbaar heeft gemaakt.Wordt echter bij een betaling via Paypal een ander opgegeven, dat wordt het bestelde aan (in geval van toepassing) het adres op het afschrift van Paypal verzonden.
8.3        Na ontvangst van de door de consument verschuldigde vooruitbetaling zal levering zo spoedig mogelijk plaats vinden. In elk geval zal het bestelde binnen 14 dagen na betaling worden verzonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgespoken.
8.4        De consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten.
8.5      Wanneer verzending van het bestelde binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling niet mogelijk is, krijgt de consument hiervan bericht en kan hij de overeenkomst zonder kosten ontbinden.
8.6     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Audiofriends het bedrag dat de consument betaald heeft zo  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.7     Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op de consument over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.8     Audiofriends laat bij een aangetekend of traceerbare levering bij vermissing een onderzoek instellen door het betreffende vervoersbedrijf. De klant dient te wachten op de uitkomst hiervan. De uitkomst van het vervoersbedrijf is bindend.
8.9     De  ontwikkelingen binnen de diverse postbedrijven (steeds minder aanbod en een inkrimpend personeelsbestand) hebben ook gevolgen voor bedrijven zoals Audiofriends, en voor u als klant.
De verzendtijden zijn langer geworden . Bovendien wordt er ook minder frequent bezorgd.
Wij hebben hier helaas geen enkele invloed op!
Bij verzending binnen Europa (exclusief Nederland) dient u momenteel rekenen op  2 - 15 werkdagen voordat u uw pakje ontvangt.
Mocht deze periode voor u niet aanvaardbaar zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk geen bestelling bij ons te plaatsen. Wij kunnen uw bestelling namelijk op geen enkele manier bespoedigen wanneer wij deze hebben overhandigd aan de post. Dank voor uw medewerking!


9        Conformiteit en Garantie
9.1     Audiofriends staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2        Een door Audiofriends, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Audiofriends heeft.

10        Reclames, klachten
10.1        De consument heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2        Reclame dient schriftelijk (mail) en zo spoedig mogelijk bij de verkoper te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.3        Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
10.4        Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Audiofriends slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

11        Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Audiofriends is beperkt tot het opnieuw leveren van de betreffende artikelen, dan wel terugbetaling van de koopsom. Audiofriends is dus niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik of de montage van de geleverde artikelen door de consument.

12        Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing.

13        Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt door en voor Audiofriends en vertaald van het Nederlands naar het Duits en Engels door een erkend vertaalbureau. Dat betekent dat voor zowel de Nederlandse, Duitse en Engelse versie van deze algemene voorwaarden copyright geldt en niet door anderen voor zakelijke doeleinden gebruikt mag worden.

Opgemaakt 2 september 2012

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder dossiernummer 30240174.

© Copyright 2012 – Audiofriends – Fred Buist – All Right Reserved